Type and press Enter.

ลับRARE EP.03 : โรงรถจักรธนบุรี

ลับRARE EP.03 พาไปสัมผัสประวัติศาสตร์แห่งการเดินทางของการรถไฟไทย นั่งคุยกับช่างใหญ่บนหัวรถจักรไอน้ำ ที่โรงรถจักรธนบุรี

เยี่ยมชมสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของการรถไฟไทย ไปสัมผัสหัวรถจักรไอน้ำ ความงดงามของเครื่องจักรแห่งการเดินทางที่เคยใช้งานในสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังใช้งานจริงได้อยู่! ที่ โรงรถจักรธนบุรี

[ Explorers ]
บาส กิ้บ สิฐ ปราง นัท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *